Sjuksköterskan

FÖLJER PATIENTEN UNDER SJUKDOMSFÖRLOPPET 

Sjuksköterskan är patientens kontaktperson och stöd i sjukdomsutvecklingen och vardagen. Tillgänglighet och kontinuitet är viktigt för en utsatt patientgrupp och sjuksköterskan är ofta patientens och de närståendes trygga punkt. 

Utbildar patienter och närstående 
Sjuksköterskan är ofta den i vårdteamet som träffar patienter och närstående mest frekvent. Därför blir det också naturligt att genom samtal och skriftligt underlag utbilda patienten och närstående i vad sjukdomen innebär och får för konsekvenser. Sjuksköterskan koordinerar ofta vårdteamets insatser och ser till att patienter kallas. 

Kontrollerar riskfaktorer 
Sjuksköterskan stämmer av riskfaktorer som kan påskynda sjukdomsutvecklingen, till exempel viktnedgång och rökning, kontrollerar syresättning, samt förebygger infektioner genom att följa upp vaccination mot influensa och pneumokocker. 

Administrerar läkemedel 
Sjuksköterskan går igenom medicineringen med patienten och säkerställer att administrering av läkemedel till patienten sker korrekt. 

Hantering av biverkningar 
Sjuksköterskan arbetar för att förebygga, hantera och följa upp biverkningar. Det är viktigt att sjuksköterskan ger patienten praktiska råd och verktyg för att snabbt kunna hantera eventuella biverkningar. 

Följer patientens symtom och livskvalitet 
Med hjälp av livskvalitetsformulär kan sjuksköterskan följa och tydliggöra patientens utveckling och därigenom upptäcka behov av ändrad behandling eller nya interventioner samt ge allmänna råd om till exempel administrering av läkemedel och egenvård. 

Förmedlar kontakt till övriga i vårdteamet 
Genom sin patientkännedom kan sjuksköterskan kartlägga patientens behov av behandling och vid behov förmedla kontakter till övriga professioner i vårdteamet. 

Sjuksköterskan är patientens kontaktperson, följer patientens symtom och livskvalitet, utbildar om läkemedelsbehandling och biverkningar samt förmedlar kontakt till övriga professioner i vårdteamet. 

Lungfibrosmottagning

På ett antal sjukhus i landet finns lungfibrosmottagningar med vårdteam organiserade kring patienten. På lungfibrosmottagningen har sjuksköterskan en central roll och följer på nära håll patienten från första besöket och framåt. Utöver att samtliga professioner i vårdteamet finns på plats och har erfarenhet av patientgruppen, finns också en rullande patientutbildning och träningsgrupper för IPF-patienter. 

På en lungfibrosmottagning fungerar sjuksköterskan på motsvarande sätt som kontaktsjuksköterskan inom onkologi, med övergripande ansvar för patienten och närstående under hela sjukdomsförloppet. I uppdraget ingår att ha särskild tillgänglighet, informera om kommande steg i behandlingen, ge stöd vid krisreaktioner och förmedla kontakter med andra yrkesgrupper. 

Livskvalitetsformulär (K-BILD) 

Kings Brief Interstitial Lung Disease Questionnaire (K-BILD) är det enda livskvalitetsformuläret som är validerat för interstitiella lungsjukdomar. K-BILD omfattar 15 frågor om täcker olika aspekter av patientens vardag, som aktivitet, symtom och psykosocial hälsa. Genom att regelbundet fylla i livskvalitetsformuläret blir det enklare att synliggöra, diskutera och följa upp patientens besvär samt bedöma behovet av behandling inom vårdteamet. Alla kliniker som är anslutna till lungfibrosregistret får tillgång till K-BILD.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?