LÄKAREN

ANSVARAR FÖR DIAGNOS, UPPFÖLJNING OCH MEDICINERING 

Läkaren ansvarar för diagnosprocessen, där en tidig diagnos och tidig insättning av behandling har en avgörande effekt på patientens prognos och sjukdomsutveckling. Läkarens roll efter diagnos varierar utifrån hur kliniken är organiserad. Vid mindre kliniker är läkaren ofta patientens huvudsakliga kontaktperson, medan en sjuksköterska kan ha den rollen vid större kliniker och specialiserade lungfibrosmottagningar. 

Vid långsam utveckling av IPF är det vanligt med uppföljande läkarbesök med 3 till 6 månaders mellanrum. Om sjukdomen får ett snabbare förlopp sker läkarbesöken tätare. Vid akuta IPF-exacerbationer behöver ofta patienten läggas in. 

Läkaren ställer diagnos, optimerar medicinsk behandling, följer sjukdomsutvecklingen samt utvärderar och behandlar riskfaktorer för samsjuklighet. 

Schematisk modell för omhändertagande vid IPF 
Läkaren är ofta den första personen patienten träffar i vårdteamet. Därför är det också läkaren som förmedlar en övergripande bild av hur omhändertagande och behandling ser ut vid IPF, vad övriga professioner kan bidra med, samt betonar vikten av god egenvård. 

Vanliga undersökningar för att diagnosticera IPF och följa sjukdomsutvecklingen 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?