Kuratorn

ETT STÖD I DEN FÖRÄNDRADE LIVSSITUATIONEN 

Besked om IPF ger såväl patienten som närstående en förändrad livssituation. Det dyker upp många frågor om framtiden, hur sjukdomen ska utvecklas, vad det innebär för vardagen, för de nära relationerna och för ekonomin. 

Kuratorn erbjuder samtalsstöd för patienter och närstående, samt förmedlar information om olika möjligheter till hjälp och stöd. 

Rädsla, sömnlöshet, stress, oro och nedstämdhet är vanligt vid IPF och kan i hög grad påverka vardagslivet och livskvaliteten. I värsta fall kan såväl patienten som närstående fastna i känslorna och inte lyckas acceptera den nya situationen. Ett undvikande beteende och kontrollbehov kan begränsa vardagen och leda till en negativ spiral av isolering och inaktivitet.

Kuratorn kan genom stödsamtal och acceptansträning öka motivationen inför behandling och nödvändiga livsstilsförändringar. Vid behov kan samtalsstödet kombineras med läkemedelsbehandling för ångest, depression och/eller sömnbesvär, i samråd med läkare. 

Psykosocialt stöd skapar bättre förutsättningar för hela vårdteamets insatser och ger patienten ökad möjlighet att tillgodogöra sig behandling och rehabilitering. 

Ovanlig diagnos – extra börda för patienten? 
Många upplever att det är svårt att få besked om en ovanlig sjukdom. Ofta känner patienten inte till sjukdomen och saknar referensram. Det kan innebära att han/hon behöver förklara sin diagnos upprepade gånger för omgivningen och aktivt söka efter information. Det kan finnas en känsla att vara bortglömd och åsidosatt, även av vården. Kunskap om vad man kan göra själv bidrar till att göra situationen lättare att hantera liksom möjligheten att prata med någon i samma situation. 

Det här kan en kurator hjälpa till med vid IPF 

Känslomässigt stöd för såväl patient som närstående. Det sker ofta genom stödjande och bearbetande samtal med fokus på hur IPF påverkar olika områden i livet samt vilket behov av stöd patienten behöver.

Ekonomiskt stöd. Ofta kan de ekonomiska förutsättningarna ändras, i synnerhet om patienten och/eller närstående yrkesarbetar. Kuratorn kan vara behjälplig med vilka olika myndigheter patienten och närstående kan vända sig till för att ta tillvara sina rättigheter. Kuratorn kan i vissa fall vara behjälplig med kontakten med dessa myndigheter.

Vägledning och samordning. Kuratorn ger information, råd och stöd vid kontakter med andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen och patientföreningar.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?