Fysioterapeuten

BIDRAR TILL BEVARAD FYSISK KAPACITET, MINSKADE SYMTOM OCH ÖKAD LIVSKVALITET 

Vid IPF är det viktigt att göra allt som går för att patienten ska bevara sin aktivitetsnivå och fysiska förmåga. Träning för att behålla eller öka den fysiska kapaciteten kan kompensera en allt sämre lungfunktion och möjliggöra ett aktivare liv med bättre livskvalitet. 

Fysioterapeuten hjälper patienten att bevara sin fysiska kapacitet och förebygga inaktivitet, samt kan lindra symtom genom att lära ut tekniker för andning och hosta samt hostkontroll. 

Hjälp patienten att bryta den onda cirkeln 
Patienter med IPF hamnar ofta i en nedåtgående spiral där minskad fysisk kapacitet och ökad andfåddhet leder till minskad aktivitet och en allt sämre livskvalitet. Oro inför andfåddhet kan leda till att man undviker aktiviteter och träning vilket inskränker vardagen ytterligare. Det finns en stor fördel i att träffa fysioterapeuten tidigt i sjukdomsförloppet för att optimera förutsättningarna till så god fysisk förmåga som möjligt. 

Fysioterapi vid IPF1

1. Utifrån vårdprogram för fysioterapeutisk intervention IPF. 2014.

IPF påverkar musklernas styrka och uthållighet 
Vid IPF är den fysiska kapaciteten och syreupptagningsförmågan försämrad redan vid ett tidigt stadium. Det är också vanligt med nedsatt muskelstyrka och muskulär uthållighet, förmodligen som följd av metabola och strukturella förändringar i muskulaturen och ökad fysisk inaktivitet. 

Minskad styrka i lår- och armmuskulatur ger sig till känna på olika sätt i vardagen, till exempel i uppförsbackar och trappor, vid tunga lyft och hushållsaktiviteter som tvätt och dammsugning. 

Viktnedgång och minskad muskelmassa vid IPF påminner om utvecklingen vid KOL. Bland personer med KOL är nedsatt muskelstyrka och nedsatt muskeluthållighet mycket vanliga tillstånd. 

Konditionsträning och muskelstärkande övningar leder till att muskelarbete i andra aktiviteter kan utföras med en lägre andel av patientens maxkapacitet eller med en bättre oxidativ kapacitet i muskeln. Vidare kan det krävas mindre syre att utföra ett visst arbete. Därför är det viktigt att motivera till fysisk aktivitet och träning. Patienter med IPF bör i ett tidigt skede få information om vikten av fysisk aktivitet för att förebygga inaktivitet och försämrad fysisk förmåga. 

Fysisk träning vid IPF är upplagd på liknande sätt som vid KOL. Konditionsträning kan bestå av cykling ute eller på ergometercykel, promenader med eller utan stavar och gång på gångmatta eller i trappmaskin. 

Ett test av syreupptagningsnivån kan ge indikation om belastningsnivån. Muskelstryka, framför allt perifer, kan tränas i olika övningar för arm-, ben- och bukmuskulatur. 

Borgs ansträngningsskala från 6 (ingen ansträngning alls) till 20 (maximal ansträngning) kan användas som verktyg att guida patienten till en optimal träningsnivå samt för att patienten ska kunna skatta sin ansträngning under olika aktiviteter.

Vid IPF är det vanligt att begränsas i träningen på grund av andfåddhet. 

Styrketräning, framförallt perifer, kan vara skonsammare ur ett andningsperspektiv än konditionsträning. Om andfåddheten sätter stopp för träningen även vid muskelträning, hjälper det att träna med en arm eller ett ben i taget. Det minskar belastningen och gör det möjligt att fortsätta träna längre och/eller hårdare och därmed få ökad effekt av träningen. 

Andningsträning 
Hosta är ett vanligt symtom vid IPF. Fysioterapeuten kan förskriva andningsträning för att underlätta andningsarbetet.

Sluten läppandning (pysandning) 
Bra andningsteknik ökar effekten av andningsarbetet och minskar andfåddheten.
Sluten läppandning (eller pysandning) är en teknik som kan användas för att:

  • öka lungvolymen 
  • lugna ned andningen under aktivitet 
  • öka känslan av kontroll vid andnöd 
  • skapa bättre förutsättning för fysisk aktivitet. 

Motståndsandning (PEP) 
För att underlätta att få upp sekret kan man använda sig av motståndsandning med PEP-flaska/Mini-PEP (PEP-pipa) kombinerat med huffing/hosta. 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?