Dietisten

FÖREBYGGER OCH BEHANDLAR OFRIVILLIG VIKTNEDGÅNG 

Patienter med IPF upplever ofta en ofrivillig viktnedgång som kan utvecklas till undernäring. Sjukdomen är förknippad med en ökad energiförbrukning och minskad muskelmassa, vilket leder till att många patienter behöver ett ökat intag av energi och protein. Risken att drabbas av ofrivillig viktnedgång och undernäringstillstånd ökar med sjukdomens svårighetsgrad. Många patienter upplever också måltidsrelaterade problem som aptitlöshet, tidig mättnadskänsla och illamående. 

Det är viktigt att tidigt upplysa patienten om hur IPF påverkar energiförbrukningen och betydelsen av en bra kost, samt att följa patientens vikt och sätta in insatser snabbt vid tecken på viktnedgång och/eller undernäring. 

Dietisten behandlar och förebygger sjukdomar genom nutritionsbehandling, vilket kan optimera, komplettera eller minska behovet av annan behandling. 

Hur påverkar IPF och dess behandling vikt och kost? 

 • Ökat energi- och proteinbehov 
 • Måltidsrelaterade problem 
 • Risk för viktnedgång och undernäring 

Ökat energi- och proteinbehov 
Vid IPF ökar energiförbrukningen och många patienter går med tiden ned i vikt och tappar muskelmassa. För att förebygga detta är det viktigt att tidigt informera patienten om kostens betydelse. Patienter med IPF kan behöva mer fett och protein än rekommendationen för friska patienter, detta för att undvika viktnedgång och för att bevara muskelmassan. Fettkvaliteten bör i så stor utsträckning som möjligt följa gällande rekommendationer. 

Måltidsrelaterade problem 
Förutom ökad energiförbrukning förekommer ofta en rad sjukdoms- och läkemedelsinducerade problem som ofta påverkar intaget av mat och dryck: 

Problem med mage och tarm. Många patienter upplever illamående, diarré, förstoppning och uppsvälld mage, där speciellt förstoppning ofta påverkar aptiten negativt. 

Aptitlöshet är vanligt och kan försämras ytterligare i samband med infektioner. Aptiten kan också minska till följd av smakförändringar på grund av läkemedelsbiverkningar. 

Trötthet är vanligt i samband med IPF och kan försvåra ätandet, samt bidra till att det går långt mellan måltider. Tröttheten påverkar också förmågan att handla och laga mat. 

Svårighet att tugga. Tandhälsan är ofta påverkad och kan medföra svårigheter att tugga. Mat med högt proteininnehåll, som kött, kan också vara svårtuggad, i synnerhet vid andnöd. 

Muntorrhet är vanligt, bland annat vid syrgasbehandling, och gör det svårare att tugga och svälja. Muntorrhet kan ge upphov till svamp som påverkar smaksinnet och kan ge sveda och smärta i munnen. 

Andnöd kan öka i samband med måltid och försvåra ätandet. 

Depression och nedstämdhet. Många patienter har depressiva symtom som kan påverka matvanorna.

Fysisk aktivitet rekommenderas vid IPF för att bevara den fysiska förmågan och muskelmassan. Vid ökad fysisk aktivitet är det viktigt att också öka energiintaget. Vid undervikt eller viktnedgång rekommenderas samråd med dietist inför ökad fysisk aktivitet. 

Risk för viktnedgång och undernäring 
Viktförlust och undernäring är vanligt vid IPF. Risken att drabbas ökar med sjukdomens svårighetsgrad. Patienter med sjunkande BMI bör träffa dietist för bedömning och eventuell behandling. 

Undernäring ökar risken för: 

 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka 
 • Nedsatt immunförsvar 
 • Försämrad sårläkning 
 • Osteoporos 
 • Ökat behov av intensivvård 
 • Ökad vårdtid vid inläggning på sjukhus 
 • Tidig återinläggning efter utskrivning från sjukhus 
 • Ångest, depression 
 • Trötthet, orkeslöshet, minskad initiativkraft 
 • Apati och total utmattning 
 • Förtida död 

Vid övervikt behöver hjärtat och lungorna arbeta hårdare. Extra vikt kräver extra syre, vilket gör andningen svårare. Kraftig övervikt (BMI>30) försämrar lungfunktionen och ökar risken att utveckla andra överviktsrelaterade sjukdomar. Vid IPF behöver dietist ge individanpassade råd vid önskad viktnedgång för att skona muskelmassan så mycket som möjligt. 

Nutritionsbehandling 

Nutritionsbehandling vid IPF syftar till att ge: 

 • Gott resultat av övrig behandling 
 • Ökad livskvalitet 
 • Förbättrad nutritionsstatus och fysisk prestationsförmåga 
 • Förebygga och stoppa ofrivillig viktförlust 

Nutritionsbehandling utgår från en kostanamnes där man kartlägger intag av mat och dryck över dygnet, mat- och måltidsrelaterade problem, andra sjukdomar, social situation och annat som kan ställa krav på behandlingen. 

Vanliga åtgärder kan vara:

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?