Vårdteamet

EN SAMORDNAD INSATS I SYFTE ATT ERBJUDA BÄSTA MÖJLIGA VÅRD

IPF är en komplex sjukdom som kräver olika typer av vårdinsatser samtidigt. För att samordna insatser och säkra en god vård är det avgörande att alla professioner i vårdteamet arbetar tillsammans och för en dialog med varandra och patienten om olika åtgärder. 

Alla patienter har rätt till en bra IPF-vård
Snabb diagnos, tidigt insatt behandling och tillgång till samtliga professioner inom vårdteamet ökar patientens möjlighet till längre överlevnad och bättre vardag. 

Ett interprofessionellt samarbete ger inte bara patienten ett kvalitativt bemötande. Det är även positivt för specialiseringen inom vårdteamet, som genom att samarbeta kring en diagnos får större möjligheter att hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen inom området och omsätta denna i handling. 

Ett optimalt bemötande av patienter med IPF

Patienten kommer till primärvården med andfåddhet och ihärdig hosta.

Läkaren överväger IPF. 

Snabb remiss till lungläkare/lungklinik. 

Diagnos av multidiscipinärt team.

Besked till patient med god information om IPF, behandling och omvårdnad. 

Omedelbart insatt behandling. 

Patienten får en kontaktsjuksköterska/vårdkontakt med god kunskap om IPF. 

Bra koordination mellan lungkliniken och primärvården.

Patientutbildning samt individuell utvärdering av patientens behov och remiss till rätt professioner inom vårdteamet.

Regelbunden bedömning av syresättning och vid behov behandling med syrgas. 

Väl förberedd palliativ vård som anpassas till IPF-patientens behov. 

Läkare 
Läkarens uppgift är att ställa diagnos, följa sjukdomsutvecklingen, optimera medicinsk behandling samt bedöma risken för samsjukligheter. 

Sjuksköterska 
Sjuksköterskan har en samordnande roll i vårdteamet och kan bedöma vilka andra professioner som patienten bör träffa och när. Sjuksköterskan följer symtomutvecklingen under hela sjukdomsförloppet och är oftast den huvudsakliga kontaktpersonen. 

Fysioterapeut 
Fysioterapeuten arbetar med att öka och/eller behålla den fysiska kapaciteten samt med att förebygga fysisk inaktivitet genom konditions- och muskelträning. 

Arbetsterapeut 
Arbetsterapeutens roll är att bedöma och behandla begränsningar i vardagen och att öka patientens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter samt fortsätta med fritids- och yrkesinriktade sysselsättningar. 

Dietist 
Dietisten arbetar med att förebygga och behandla eventuell undernäring. 

Kurator 
Kuratorn kan hjälpa patienten och närstående med psykosociala frågor, samtalsstöd, samt bistå med kontakt med olika myndigheter. 

Fördelar med vårdteam: 

  • Patientens trygghet ökar då vårdgivarna är kompetenta och engagerade.
  • Vårdteamet ökar sin kompetens genom att lära om, av och med varandra.
  • Patienten känner en större delaktighet då vårdgivarna arbetar tillsammans utifrån patientens mål.
  • Ökad samverkan innebär en möjlighet att arbeta tillsammans med en patient, vilket gör att handläggningen kan bli enklare och snabbare.

 

 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?