KLINISK SÄKERHET

OFEV® har studerats i kliniska studier på 1 529 patienter med IPF. Säkerhetsuppgifterna är baserade på två fas III, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier på 1 061 patienter, som jämförde behandling med OFEV® 150 mg två gånger dagligen mot placebo under 52 veckor (INPULSIS-1 och INPULSIS-2).

De vanligaste rapporterade biverkningarna vid användning av OFEV® var diarré, illamående och kräkningar, buksmärta, minskad aptit, viktminskning och förhöjda leverenzymer.

INPULSIS: effektmått

Primärt effektmått

  • Årlig minskning av FVC

Viktiga sekundära effektmått

  • Tid till första akuta IPF-exacerbation 
  • Lungfunktionsrelaterad mortalitet och mortalitet under pågående behandling, oavsett orsak
  • Absolut förändring från studiestart av FVC efter 52 veckor
Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?