VAD ÄR OFEV® (nintedanib)?

OFEV® är en måliniktad fibroblasthämmare som bromsar sjukdomsutvecklingen hos patienter med IPF, andra progressiva fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar och SSc-ILD.1

De omfattande studier av effekt och säkerhet som har gjorts vid behandling med OFEV, visar konsekventa resultat såväl när det gäller minskad årlig försämring av FVC, minskad risk för akuta exacerbationer samt att de vanligaste biverkningarna vid behandling är milda till måttliga och tolereras väl av de flesta patienter.1

OFEV® bromsar sjukdomsutvecklingen hos patienter med IPF, andra progressiva fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar och SSc-ILD.1

Verkningsmekanism

OFEV® verkar på tillväxtfaktorreceptorer associerade med fibroblaster (FGFR), trombocyter (PDGFR) och vaskulärt endotel (VEGFR). Dessa receptorer är sannolikt betydelsefulla vid de patologiska mekanismerna bakom lungfibros.1–4 OFEV® bromsar sjukdomsförloppet vid IPF genom att blockera de signalvägar som är involverade i de fibrotiska processerna.1, 4–7 

 

Förskrivningsinformation: OFEV® (nintedanib) kapsel 100 mg och 150 mg, Rx, F. Proteinkinashämmare. Indikationer: Avsett för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), andra kroniska fibrotiserande inter­stitiella lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) med en progressiv fenotyp och ­systemisk skleros-­associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD) hos vuxna. Kontraindikationer: Graviditet. Överkänslighet mot nintedanib, jordnötter ­eller soja. Varningar och försiktighet: Diarré kan förekomma och ska ­behandlas vid första tecken. Kontrollera leverfunktionen före insättning och ­under behandling, med täta kontroller under de första tre månaderna. Blödning och tromboemboliska händelser. Amning ska avbrytas. Boehringer Ingelheim AB, tel: 08-721 21 00. För ytter­ligare information samt pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 01/2021.

Referenser

  1. OFEV® produktresumé. www.fass.se.
  2. Richeldi L, et al. N Engl J Med 2014;380(22):2071–82.
  3. Cottin V, et al. Effect of baseline emphysema on reduction in FVC decline with nintedanib in the INPULSIS™ trials. Abstract presenterat på 18th International Colloquium on Lung and Airway Fibrosis 2014, 20–24 september 2014, Quebec, Kanada.
  4. Richeldi L, et al. N Engl J Med 2011;365(12):1079–87.
  5. Selman M, et al. Ann Intern Med 2001;134(2):136–51.
  6. Hilberg F, et al. Cancer Res 2008;68(12):4774–82.
  7. Wollin L, et al. J Pharmacol Exp Ther 2014;349:209–20.
Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?