SAMSJUKLIGHET

Det är viktigt att tidigt upptäcka förekomst av samsjuklighet till IPF och om möjligt behandla. Samsjuklighet kan påskynda sjukdomsutvecklingen och försämra patientens tillstånd, vilket medför försämrad livskvalitet och prognos. Potentiella läkemedelsinteraktioner är viktiga att beakta vid samsjuklighet och bör undvikas i möjligaste mån vid behandling. 

Vanliga samsjukligheter 

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) 
GERD är en viktig samsjuklighet vid IPF eftersom den påverkar såväl patientens livskvalitet som, om än mer omtvistat, patogenesen för IPF. Majoriteten av patienter med IPF har mätbar reflux av magsyra, varav cirka hälften uppvisar klassiska symtom på gastroesofageal refluxsjukdom.

Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSA) 
OSA är en viktig form av samsjuklighet vid IPF som kan påverka överlevnaden. En betydande del av patienter med IPF kan ha OSA, som även är associerat med andra tillstånd, inklusive pulmonell hypertension (PH) och GER. 

Hjärt-kärlsjukdom 
Vid IPF är prevalensen av hjärt-kärlsjukdom hög, sannolikt till följd av rökning. Kranskärlssjukdom vid IPF är associerat med försämrad överlevnad.

KOL och emfysem 
KOL och lungfibros har rökning som gemensam riskfaktor. Många patienter med IPF har radiologiskt påvisbart emfysem, men endast hos en mindre del är emfysemets omfattning kliniskt signifikant. Emfysem förekommer ofta i kombination med IPF som kombinerad pulmonell fibros och emfysem (CPFE) vilket kännetecknas av emfysem i de övre loberna och fibros i de nedre. CPFE innebär högre risk för pulmonell hypertension (PH) och lungcancer. Samtidigt emfysem och IPF kan försvåra diagnos, eftersom förekomst av emfysem kan resultera i ganska normala lungvolymer dock med en påtaglig sänkning av diffusionskapaciteten.

Depression 
Upp till hälften av patienter med IPF utvecklar depression, vilket har negativ effekt på patientens livskvalitet och följsamhet till behandling.

Pulmonell hypertension (PH) 
PH hos patienter med IPF är associerad med en trefaldigt förhöjd risk för död och dubblerad risk för akut IPF-exacerbation. PH hos patienter med IPF orsakas sannolikt av flera olika faktorer, inklusive vasokonstriktion inducerad av kronisk hypoxi och destruktion av kapillärbäddar på grund av den progressiva fibrosutvecklingen.

Förlust av muskelmassa
Förlust av muskelmassa förstärker trötthetssymtomen och leder till en ond cirkel som kan vara svår att bryta.

Undernäring 
Viktförlust och malnutrition är vanligt vid IPF. Risken att drabbas ökar med sjukdomens svårighetsgrad.

Lungcancer 
Lungcancerrisken är förhöjd vid IPF och bägge sjukdomarna har rökning som en gemensam riskfaktor. Lungcancer vid IPF är vanligen lokaliserad till de fibrotiska områdena i lungan, vilket indikerar att fibrosprocessen kan ha betydelse för cancerutvecklingen.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?