Lämna besked om IPF

ATT FÖRMEDLA SVÅRA BESKED

Att få besked om IPF är patientens första steg på väg in i en förändrad livssituation. Hur beskedet lämnas påverkar patientens förmåga att ta till sig budskapet och mobilisera kraft för att leva med sjukdomen. 

Inför samtalet 
Det är svårt att ge besked om en obotlig sjukdom. Vid IPF försvåras beskedet  av att sjukdomen är ovanlig vilket gör att såväl patienten som omgivningen har svårt att relatera till den. På många mottagningar träffar läkaren endast ett fåtal patienter med IPF jämfört med andra lungdiagnoser, vilket kan innebär att det inte finns inarbetade rutiner för den initiala handläggningen. Detta kan medföra ett behov att sätta sig in i sjukdomen och behandlingen inför beskedet. 

Praktiska tips inför svåra besked 

  • Hur och när ska patienten kallas? Undvik att låta patienten vänta länge mellan kallelse och besök vid avgörande besked. 
  • Sträva efter att välja en dag i början av veckan så att patienten kan återkomma innan helgen. 
  • Det är ofta bra att vara två på ett läkarbesök, uppmuntra gärna patienten att ta med sig en närstående. 
  • Boka ett avskilt rum där patienten och läkaren naturligt kan sitta i lugn och ro. 
  • Förbered skriftlig information om diagnos och behandling. 
  • Förbered kontaktuppgifter till avdelningen, kuratorn och patientföreningen. 
  • Boka tid hos sjuksköterskan efter beskedet, så att patienten får möjlighet att ställa frågor. 

Under samtalet 
Det svåra beskedet är ett samspel mellan representanter från vårdteamet och patient, samt eventuella närstående. Att vara lyhörd inför patientens mottaglighet är avgörande för att lämna information i den takt och omfattning som patienten kan ta till sig. Om möjlighet finns att kontaktsjuksköterskan är med vid detta samtal underlättar det fortsatta kontakter. 

Det är viktigt att ställa frågor och tillåta tystnad för att fånga upp var patienten befinner sig och låta informationen sjunka in. Om ett uppföljningsmöte med sjuksköterska är inbokat kan ytterligare information och besked om behandling och egenvård vänta tills dess. I slutet av mötet är det bra att sammanfatta och be patienten berätta vad han eller hon har tagit till sig. Lämna också ut kontaktuppgifter och telefontider till avdelningen. 

Många patienter vill veta hur sjukdomen kommer att utvecklas och hur lång tid de har kvar. Resonera utifrån IPF i allmänhet och berätta att det finns stora individuella skillnader. Om patienten insisterar på att få en tidsmässig prognos – utgå från statistiken för att ge en indikation hellre än att ge patienten en bestämd tidsrymd. 

Efter samtalet 
Det är viktigt att vara tillgänglig för patienten efter beskedet. Lämna ut kontaktuppgifter och uppmuntra patienten att höra av sig om han/hon har funderingar. 

Säkerställ att patienten har möjlighet till telefonkontakt eller ett uppföljningsmöte inbokat inom två veckor, gärna i sällskap med en närstående om så önskas. 

Kommunicera utifrån hur mottaglig patienten är 
För vårdteamet är det viktigt att känna till de reaktionsfaser som flertalet patienter går igenom efter diagnosbeskedet. Annars är risken överhängande att tillhandahålla information på fel sätt och vid fel tidpunkt. 

Vissa patienter når inte acceptansfasen utan fastnar i oro, sorg och förtvivlan. Då ökar risken att drabbas av ångest eller depression. Det är viktigt att våga ställa frågor kring det psykiska välbefinnandet. Ångest och depression kan försämra livskvaliteten mer än sjukdomen i sig. 

Fråga för att förstå vad patienten vill veta och orkar ta emot 
Använd öppna frågor för att undersöka vilken information patienten efterfrågar och orkar med. Visa att du har tid och är intresserad. Utifrån patientens svar kan du lättare ge rätt information och även bedöma om patienten kan dra nytta av att träffa andra professioner i vårdteamet. 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?