Icke-farmakologisk behandling

ICKE-MEDICINSKA BEHANDLINGSALTERNATIV VID IPF

Den icke-farmakologiska behandlingen vid IPF utgörs av olika rehabiliterings- och patientstödsprogram med egenvård och i vissa fall av lungtransplantation. 

Lungrehabilitering 
Det finns stöd för att lungrehabilitering kan förbättra patientens livskvalitet genom att minska symtomen vid IPF, öka förmågan att utföra dagliga aktiviteter, förbättra träningsuthålligheten, öka muskelstyrkan och uthålligheten samt öka förmågan att hantera ångest och depression. 

Lungrehabilitering inkluderar träningsprogram, sjukdomsspecifik patientutbildning, psykosocialt stöd samt stöd att genomföra livsstilsförändringar. Upplägget kan variera mellan olika kliniker. Lungrehabilitering bygger på ömsesidigt engagemang från såväl patienten som vårdteamet. 

Livsstilsförändring: 

 • Rökstopp 
 • Aktiv livsstil 
 • Kost 

Patientutbildning: 

 • Kunskap om IPF 
 • IPF-symtom 
 • Läkemedel 
 • Andningstekniker 
 • Energibesparande metoder 
 • Emotionella reaktioner 

Träningsprogram: 

 • Träning med hjälp av fysioterapeut 
 • Utvärdering av fysisk kapacitet 
 • Utvärdering av syresättning och vid behov syrgas under träning 

Lungtransplantation 
IPF kan vara hastigt progredierande, vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. Det gäller därför att i god tid ta ställning till om och när man bör utreda inför en eventuell lungtransplantation. 

I likhet med andra diagnoser som utreds inför transplantation, bör god njur-, hjärt- och leverfunktion säkerställas. Sjukdomar i andra organ än lungorna kan utgöra kontraindikationer. God följsamhet är viktigt då livslång immunosuppressiv medicinering krävs. 

Lungtransplantationer genomförs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Skånes Universitetssjukhus. 

Egenvård 
Egenvård är en möjlighet att förebygga och bromsa sjukdomsförloppet. Att kunna påverka sin hälsa och sjukdomsutveckling ger en känsla av hopp och kontroll inför livssituationen. 

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: 08-721 21 00
Fax: 08-710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?